Voor professionals
Home

OV3: Voor professionals

Tijdens de lessen GASV:

We werken met ontwikkelingsdoelen die afgestemd zijn op het leertraject van de leerling.
 
De leerinhouden komen zo functioneel mogelijk aan bod, in functie van de praktijk. Aspecten zoals zelfredzaamheid, samenwerken in teamverband,
zich voldoende weerbaar opstellen, probleemoplossend denken, nauwkeurigheid en stiptheid zijn van fundamenteel belang voor de arbeidsvoorbereiding en de latere beroepsinschakeling. Het is essentieel om GASV en BVG in een totaal vormingsaanbod op elkaar af te stemmen. Hierbij focust ons gespecialiseerd leerkrachtenteam zich op de regelgeving in verband met veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.

 

De Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV) is opgenomen in het beroepsprofiel en omvat onderstaande delen van de ontwikkelingsdoelen:

 • Rekenvaardigheden
 • Taalvaardigheid
 • Gezondheidseducatie
 • Leren leren
 • Lichamelijke opvoeding
 • Milieueducatie
 • Sociaal-emotionele educatie
 • Vrijetijdsvaardigheden
 • ICT

Naast deze ontwikkelingsdoelen komen ook klasoverschrijdende projecten aan bod om maatschappelijke thema’s in de kijker te plaatsen zoals EHBO, verkeer, pesten, poëzieweek, politiek… . Deze klasoverschrijdende werking bevordert het leerproces, meer bepaald de motivatie, zelfwaardering en zelfcontrole.

 

Tijdens BGV:
De leerling wordt steeds voorbereid op het werkterrein met de bijhorende vaardigheden en kennis die opgenomen zijn in het beroepsprofiel.

 

Omgaan met collega’s en attitudevorming op het werkterrein zijn belangrijke onderdelen die het best in realistische omstandigheden worden geoefend.

 
Het belang van Praktijk op verplaatsing (PLOV) is dat de leerling kan kennismaken met realistische tewerkstellingsmogelijkheden en met de activiteiten en vaardigheden die op de school niet kunnen worden aangeboden.

 

Onze lokalen zijn specifiek ingericht voor aangepaste praktijk om kwalitatief en op tempo te kunnen werken vb bij “werken voor derden” (WVD). We hebben de kans om samen te werken met bedrijven waarbij we hun producten kunnen afwerken en verkoopsklaar maken, o.a. onderhoud parking ASZ, … Hierbij maak je kennis met de kwaliteitseisen die moeten nagestreefd worden en pas je de hygiënevoorschriften toe om de veiligheid te garanderen.

 

Tevens leggen we de focus op sociaal-emotionele ontwikkeling en attititudevorming. Dit bevordert het leerproces en is een vereiste om aansluitend op stage te kunnen gaan. De praktijkleerkracht en de trajectbegeleider begeleiden de leerling intensief naar de toekomstige stageplaats.

 

Alternerende opleiding (ABO)

 

Wat is ABO? 
In de integratiefase met geïntegreerde autiwerking, biedt de alternerende beroepsopleiding (ABO) een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren en werken.
De leerling verwerft op school én op de werkplek de vereiste competenties voor het latere beroepsveld. Hierbij wordt een pedagogisch partnerschap ontwikkeld tussen onze school en een kwaliteitsvol bedrijf die een complementaire opleiding ontwikkelen.

 

Doel? 
Tewerkstellingskansen verhogen op de arbeidsmarkt met extra begeleiding van de school én de werkplek.

 

Hoe werkt dit in de praktijk? 
De leerling is 2 dagen op school en krijgt 1 dag praktijkles in functie van het gekozen beroepsprofiel en 1 dag geïntegreerde algemene sociale vorming waarbij de sterktes en verdere individuele training de aandacht vereisen. Anderzijds werkt de leerling 3 dagen in een kwaliteitsvol bedrijf en ontvangt hij/zij een motivatiepremie bij het behalen van dit getuigschrift. Inmiddels doorloopt de leerling de beroepsinschakelingstijd en kan de leerling solliciteren op de arbeidsmarkt.

 
De voorwaarden om een motivatiepremie te ontvangen: de leerling kan in totaal 316 dagdelen aantonen, waarvan hij/zij minimaal 114 dagdelen aanwezig is op school én minimaal 175 dagdelen aanwezig is in het bedrijf. Als de leelring hieraan voldoet, heeft hij/zij recht op 500 euro die hij/zij zal ontvangen van een externe dienst (ESF) waarmee de school samenwerkt.

 

Duaal leren

 

Wat is duaal leren? 
Duaal leren is een 2-jarige opleiding: Voor deze opleiding is een standaardtraject/beroepskwalificatie uitgewerkt. De leerling verwerft de vaardigheden op school én op de werkvloer. Op school helpt een trajectbegeleider de leerling om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten de leerling, de school en het bedrijf een overeenkomst. De trajectbegeleider ondersteunt en begeleidt de leerling de hele tijd. Een mentor in het bedrijf helpt de leerling met zijn/haar vragen en zorgt voor de opleiding op de werkplek.

 

Voor wie?

 • Leerlingen die de opleidingsfase hebben beëindigd en toegelaten worden tot de kwalificatieproef
 • Minimum 15 jaar zijn
 • De klassenraad adviseert de leerling of hij/zij klaar is voor duaal leren (arbeidsrijp en arbeidsbereid)

 

Doel?

 • De leerling ontwikkelt een werkattitude en krijgt een intensieve arbeidstraining in een volwaardige kwalificerende leerweg i.f.v. een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt.
 • De leerling leert op school én op de werkplek waardoor hij/zij relevante werkervaring opdoet, vb werken met nieuwe machines, aanleren van de recentste technieken.
 • De leerling kan op jongere leeftijd sneller in een realistisch werkverband werken om de arbeidsfinaliteit te behalen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

 

De opleidingen die onze school aanbiedt:

 • Duaal medewerker fastfood
 • Duaal assistent plantaardige productie
 • Duaal medewerker groen en tuinbeheer

Het standaardtraject omvat deels een schoolcomponent en deels de werkplekcomponent. Deze componenten zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. De leerling krijgt 2 dagen opleiding op school en 3 dagen opleiding op de werkplek (38 uren per week). De leerling behoudt de schoolvakanties!

 

Je krijgt een overeenkomst alternerende opleiding. Wat houdt dit in?

 • De leerling leert minstens 20 uur per week op de werkvloer.
 • Het bedrijf geeft een leervergoeding van 462,20 euro tot maximaal 549,90 euro per maand.
 • De leerling bouwt ook een aantal sociale zekerheidsrechten op.
 • Ouders hebben nog steeds recht op zorgtoeslag.
 • De leervergoeding blijft onder de grens van het fiscale ten lasten.

 

Termijn om een werkplek te vinden?

 

De leerling heeft per schooljaar een periode van 20 opleidingsdagen vanaf de start van de lessen om een werkplek te vinden. Die periode kan verlengd worden met de periode die nodig is om een onderneming te erkennen en met de dagen waarop de leerling gewettigd afwezig is (door ziekte bijvoorbeeld)

 

Meer info te verkrijgen bij de trajectbegeleider!

 

Leerkrachten Beroeps Gerichte Vorming (BGV) kennen de kneepjes van hun vak en begeleiden de leerling vanaf het observatiejaar. In het observatiejaar maakt de leerling uitgebreid kennis met de verschillende opleidingen zodat hij/zij een goede keuze kan maken. Samen met de leerling, ouder(s) of opvoeder(s), de leerkrachten, de leerlingenbegeleider en de orthopedagoog gaan we samen aan de slag en bouwen we een leertraject op maat. De ruime praktijklokalen, volwaardige infrastructuur en moderne machines zorgen voor een realistische weergave van de werkvloer.

 

Gedurende de volledige opleiding zullen de leerlingen hun kennis omzetten in functioneel en praktisch handelen naargelang het beroepsprofiel dat de leerling gekozen heeft deze elementaire kennis wordt verworven door enerzijds een theoretisch inzicht en anderzijds veel praktijkervaring. De attitudes zoals tempo , verantwoordelijkheidszin , teamgeest en andere noodzakelijke basishoudingen worden essentieel geacht. Tijdens de opleiding zal eveneens veel aandacht gaan naar de recentste ontwikkelingen inzake hygiënisch handelen en de veiligheidsnormen.
De basisvaardigheden zullen dan ook aangeleerd worden in de opleidingsfase. In de kwalificatiefase zullen de leerlingen hun kennis , vaardigheden en attitudes verder uitbouwen en trainen tijdens hun stage.


 M

Overzicht modernisering

 

Na evaluatie van de opleiding en traject op maat krijgt de leerling op 2 tijdstippen, één van de volgende vormen van studiebekrachtiging!

Wanneer?

1° Op het einde van de opleidingsfase binnen jouw gekozen beroep (domein)
2° Op het einde van de kwalificatiefase binnen jouw gekozen finaliteit / beroepsprofiel

Welke mogelijkheden tot studiebekrachtiging?

 1. bewijs van competenties
  => wordt uitgereikt na slagen voor het geheel van de beroepsgerichte vorming zoals in dit opleidingsprofiel is opgenomen en is gerealiseerd
 2. een attest van verworven bekwaamheden
  => wordt uitgereikt na slagen voor een aantal competenties die in dit opleidingsprofiel zijn opgenomen en zijn gerealiseerd.
 3. een attest beroepsonderwijs
  => wordt uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding of als een leerling niet in aanmerking komt voor één van bovenstaande studiebekrachtigingen.